Per a poder analitzar l'estructura de costos del sector hoteler, hem utilitzat la informació publicada al ‘Institut d'Estadística de Catalunya' (IDESCAT), basat en les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), referent a la mitjana dels hotels de la comunitat autònoma de Catalunya. Les dades a les quals hem pogut disposar, són el més recent possible, essent aquestes corresponents amb l'exercici de l'any 2014

Macro magnituds. Hotels i allotjaments similars

  2014
Valor de la producció 2.627.858
Consum intermedi 1.304.037
Valor afegit brut a preus del mercat 1.323.821
Impostos néts de subvencions 51.911
Valor afegit brut al cost dels factors 1.271.910
Despesa de personal 844.596
Excedent brut d'explotació 427.314

* En milers d'Euros
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta anual de serveis de l'INE

En referencia a l'estructura i comportament dels costos dels establiments hotelers destaca que, generalment, els costos fixos són molt més elevats en comparació amb els costos variables.

Els beneficis rebuts es situen entorn al 1.206.000 de mitjana per establiment.

El % de variació del repartiment de despeses fixes i variables depèn de la categoria de l'allotjament i de la gestió particular que realitzen envers a les diferents despeses sobre la xifra de venda, però generalment:

· La mitjana d'aportació a les despeses en costos variables es situa entorn al 17%.

· La mitjana de despeses fixes envers als ingressos rebuts, es situa entorn al 65%, del qual un 30% correspon a les despeses de personal.

Variació interanual de la població ocupada en el sector turístic. 2014–2016

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE