PIB turístic

El pes del Producte Interior Brut (PIB) associat al turisme, mesurat mitjançant la demanda fina turística, va assolir els 154.487 milions d’euros a l’any 2019. Aquesta xifra va suposar el 12,4% del total del PIB espanyol, tres dècimes més que al 2018.

Des del 2015 el pes del turisme en el PIB ha crescut 1,3 punts, al passar del 11,1% al 12,4%, amb un valor de 154.487 milions d’euros.

Aportació al PIB (milions d’euros)

Font: Compte satèl·lit del Turisme a Espanya (CSTE) – Any 2019 (INE)

Per la seva banda, l’ocupació en les branques econòmiques característiques del turisme va assolir els 2,72 milions de llocs de treball. Fet que va suposar el 12,9% del treball en el total de l’economia, una dècima menys que en el 2018.

Comparació de la despesa turística en receptor i de la despesa turística en emissor
Preus corrents. Mils de milions d’euros

Font: Informe “Compte satèl·lit del Turisme a Espanya (CSTE) – Revisió estadística 2019” (INE)

La demanda final associada al turisme va augmentar un 3,3% en termes de volum al 2019. Des del 2015 l’evolució en termes reals de l’economia turística sempre ha sigut major que la del conjunt del total de l’economia, excepte al 2018.