Preservació de l'entorn

La nostra activitat adopta com a propis una sèrie de valors i codis ètics d'alta implicació, convertint-los en premisses i traduint-ho directament en una proposta d'ús del territori basada en un projecte edificatiu petit i baix impacte ambiental.

Tanmateix, una de les premisses del projecte és el de valoritzar i protegir l'entorn natural, de la pròpia parcel·la on s'actuï, com també de les proximitats de l'entorn, tant durant les fases de construcció, com durant l'ús i explotació de l'activitat:

- L'ocupació total d'edificacions es mantindrà en torn als 2.770m² de superfície construïda, dedicant-se als usos terciaris-hotelers, d'esdeveniments de lleure i activitats comercials. Es considera una ocupació mínima de la parcel·la per a la realització de l'activitat, disposant les edificacions de manera integrada al medi natural, adaptant-s'hi i procurant-hi una mínima alteració amb modificacions poc agressives.

- L'espai lliure de la resta de la parcel·la es mantindrà com a jardins i espais d'entorn natural protegit per a usos de lleure privat, explotació de biomassa, i per al seu manteniment.

- Els terrenys propis de l'activitat econòmica seran sotmesos de manera continuada a tasques de manteniment, neteja, jardineria i protecció dels espais naturals, pel seu valor natural i paisatgístic, tanmateix serviran per a reduir els possibles riscos i afectacions d'incendis forestals.

- Paral·lelament, es gestionarà un pla de neteja i conservació de l'espai natural i de l'entorn pròxim als terrenys propis, destinant una aportació econòmica anual i supervisant la seva execució per a les correctes tasques de manteniment, neteja i protecció de l'entorn.

Aquestes actuacions de manteniment i protecció es centraran en diversos aspectes:

1. Neteja i recollida manual de les deixalles i restes d'activitat humana que es dipositin en el sòl i la vegetació, causades per l'ús incívic de l'entorn o arrossegades des d'altres espais utilitzats.
Es classificaran i reciclaran les deixalles traslladant-les a la deixalleria i centres de reciclatge.
Es proposarà dies d'accions de neteja comunitàries voluntàries a l'ajuntament, escoles i associacions, obertes a tota la població per tal de donar valor i transmetre la necessitat del compromís de la ciutadania amb la conservació del medi.

2. Recollida i classificació de les restes de poda i massa forestal acumulada, contribuint a la protecció de l'entorn davant de possibles incendis. Es sol·licitarà assessorament per part de l'associació de les ADF per a la gestió d'aquestes restes, utilitzant les adequades per a la generació d'energia per a l'ús propi de l'activitat i donant sortida a la resta com a matèria primera per a activitats econòmiques locals de producció de biomassa.

3. Manteniment de marges naturals i vegetació per tal de minimitzar la vulnerabilitat vers a possibles causes d'inici d'incendis, així com a realitzar una prevenció activa contra aquests fenòmens i vies de propagació. Durant les èpoques més sensibles i en períodes d'alerta s'intensificaran les tasques de manteniment i supervisió contra incendis, col·laborant activament amb les autoritats i associacions corresponents per tal de contribuir més àmpliament amb les tasques i protocols que considerin oportuns.

4. Col·laboració en el manteniment de marges i murs dels torrents  i de la topografia agrícola de l'entorn, contribuint a la protecció davant de possibles despreniments, etc.

5. Protecció dels espais d'interès natural existents, amb l'objectiu de preservar-los al llarg del temps i conservar el valor paisatgístic agro-forestal.

6. Contribució activa al coneixement, respecte i manteniment dels espais naturals i de patrimoni protegits, així com del Parc de la Serralada Litoral.